• 003
 • 002
 • 006
 • 001
 • 005

Informace pro rodiče

Naše školka má (nejen) certifikáty Montessori:

Pracovníci školky mají řadu certifikátu o jejich odbornosti a také několik ocenění za jejich skvěle prováděnou práci. Mimo jiné máme také certifkáty MONTESSORI.
Máte tak jistotu, že Vaše děti jsouo svěřeny do kvalifikovných rukou. Učitelky ale také pečlivě vybíráme ze stránky osobnostní - mají aktivní přístup k dětem, jsou zodpovědné a názorově jsou ztotožněné s MONTESSORI výukou.

montessori pavlina kratochvilovamontessori denisa hanzlikova

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002116

 

Šablony – projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování realizujeme v naší mateřské škole od 1.12.2016 projekt : Šablony pro MŠ a ZŠ.
Šablony pro MŠ Montessori rodinou, mateřskou školu zaměřený na osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů MŠ a personální podporu zajišťující péči o děti mladší 3 let. 


 

Pozice školního asistenta – personální podpora MŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta v naší mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativě.

 

Supervize – Cílem  a smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

 

Čtenářská pregramotnost – další vzdělávání pedagog.pracovníků, rozšiřování vědomostí v této oblasti a uplatnění nově získaných vědomostí na třídách.

 


Provoz mateřské školy:

školní rok: září – červen
letní provoz: červenec - srpen
provozní doba: 6:30 - 16:30

Adaptace dětí:

První den je možné v případě zájmu nechat dítě ve školce jen na dvě hodiny, budete průběžně informováni, jak se mu daří. Postupně je dobré čas prodlužovat. Ráno doporučujeme loučení příliš neprotahovat, ale dbát na důkladné informování dítěte, aby si bylo jisté, že se pro něj vrátíte.

Pravidla přijímání:

Formulář - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

V případě, že počet přihlášených dětí překročí kapacitu školy, budou děti přijímány v tomto pořadí:
 • děti, které dovršily 20 měsíců věku
 • děti, přihlášené na program "celý den"
 • aktivní zájem rodičů o Montessori pedagogiku
 • sourozenci dětí, které již školku navštěvují

Co děti do školky potřebují:

 • pohodlné oblečení do třídy
 • bačkory s pevnou patou
 • náhradní oblečení (pro případ nehody, při práci s vodou)
 • oblečení na ven (na hřiště), pláštěnku, holínky
 • pyžamo, kapesníčky

Pohovory - rodič, pedagog , dítě -  kde se dozvíte vše potřebné o svém dítěti, co již dokázalo, v čem se zlepšilo, jaké mé kamarády,probíhají plánované každoročně od založení naší školy, vždy 2X do roka.
Informativní e-maily -
Každý týden, vždy v pátek po celý školní rok zasíláme informační e-maily, všem rodičům o práci dětí, na jaké téma v týdnu pracovali, jaké montessori pomůcky používali, jakou písničku a básničku se učili.

 


Organizace školního roku 2015 - 2016

Saunování
Kino - Tučňáci
24.09.2015 v 9 hod
Muzikoterapie 29.09.2015 v 9,30 hod
Divadlo Most - pohádka 12.10.2015 v 9 hod
Hasiči ve školce 13.10.2015 v 9 hod
Halloween ve školce 27.10.2015 v 9 hod
Exkurze do ZŠ Na Příkopech 02.11.2015 v 10 hod
Divadlo Krejčík v Kině Svět 10.11.2015 v 10 hod
Picaroon - Lara oslava narozenin 13.11.2015 v 9 hod
Procházka pravěkem 19.11.2015 v 9,30 hod
Fotografování
23.11.2015 v 9,15 hod
Zdobení 1.okna v CV - adventní kalendář 25.11.2015 v 10-11 hod
Zdobení vánočního stromečku - náměstí CV 1.-3.12.2015 v 10-11 hod
Mikuláš
04.12.2015 v 9 hod
Vánoční besídka - náměstí CV 17.12.2015 17,40 hod
Ochutnávka cukroví + dárky v MŠ 18.12.2015 v 10 hod
Vánoční prázdniny  xx.12.2015 - xx.01.2016
Hodnotící pohovor - rodič, dítě a učitel  leden 2015
Velikonoční prázniny 25.-28.3.2016
Divadlo Most - Sněhurka 31.3.2016 v 8,15 hod
Přednáška Policie I. část 20.4.2016 v 9 hod
Přednáška Policie II.část 27.4.2016 v 9 hod
Kurz plavání 3.5.-23.6.2016, 10-10,45
Pálení čarodějnic
27.04.2016 v 15 hod
Fotografování 23.5.2016 v 8 hod
Besídka - ukončení školního roku
22.6.2016 v 9,30 hod
Hodnotící pohovor - rodič, dítě a učitel  1.-17.6. 2016

Plánujeme projekty zdraví, narozeninové párty na zahradě,návštěvu divadla, kina , výstavy, hasičského sboru, policie.
         
Vážení rodiče,těšíme se na vzájemnou spolupráci.      
         
Za kolektiv MŠ  Denisa Hanzlíková      
       Pavlína Kratochvílová    
     


Hodí se Montessori školka pro moje dítě?


Montessori školka je vhodná pro všechny děti předškolního věku cca od 2 let. Jakékoliv obavy, že by Vaše dítě metodu Montessori nezvládlo, nejsou na místě. Školka je otevřena pro všechny. Můžete se k nám přijít podívat a zeptat se sami svého dítka, zda by k nám chtělo chodit. Děti nejsou do naší školky vybírány, stačí se k nám jednoduše zapsat.

Potřebuje moje dítě nějaké speciální znalosti či vybavení?

Do naší školky rozhodně nepotřebuje žádné speciální předměty či znalosti. Můžeme Vám ovšem zaručit, že speciální znalosti a dobrou vybavenost do života si z Montessori školky odnese.

Kdy je možné přihlásit dítě do školky?

Zápis do naší školky je možný kdykoliv v průběhu roku.

Jsou Montessori školy náboženské?

Samotná Montessori metoda nemá žádný náboženský kontext. Naše zařízení není součástí žádné církve, ale plně respektuje právo každého jedince na svobodu vyznání.

Montessori škola je do páté třídy. Co pak?

Ve věku, kdy děti přecházejí na druhý stupeň základní školy, jsou díky používanému přístupu dostatečně připravené přijmout i takovéto zásadní změny. Jejich emocionální stabilita a způsob, jakým jsou schopny objevovat nové informace, se i v klasickém školství zúročí.

V čem je školka Montessori lepší než klasická?

Montessori metoda dává dětem daleko větší příležitost k rozvoji jejich schopností a dovedností. Malé děti velmi dobře vnímají jejich okolí a všechno, co se kolem nich děje. Montessori školka dbá na to, aby veškeré vnější vlivy poskytovaly dítěti užitečné informace a připravily malého človíčka na všechno, co ho v budoucím životě čeká. Montessori školka není jen místo, kde Vaše dítě pohlídají – je to místo, kde se o děti starají a vedou je správným směrem.

Proč je v Montessori třídě často takové ticho a klid?

Při této metodě je cílem vytvořit pro dítě takové prostředí, které ho strhne do hluboké koncentrace tak, aby se dokázalo na svou činnost soustředit a plně tak využívalo své polarity pozornosti. Děti se pak samy při tak hlubokém soustředění ztiší. Dítě, které se plně ponořilo do své činnosti, se dostává do stavu hluboké koncentrace, z pohledu pozorovatele až fascinace.

Proč jsou třídy věkově smíšené?

Smíšená skupina dětí různého věku a schopností dává dětem příležitost, aby si vzájemně pomáhaly a tím se učily toleranci a odpovědnosti. Nemusí to být vždy učitel, kdo řeší problémy. Většinou je tímto pomocníkem jiné dítě. To by ve třídě dětí stejného věku a dovedností nebylo možné. Učitel rozezná, kdy je dítě připraveno naučit se novou dovednost podle svého zájmu a v tom okamžiku dítěti toto umožní způsobem odpovídajícím individuálním potřebám dítěte.
Děti se učí také od sebe vzájemně, respektují svoje vlastní schopnosti i schopnosti ostatních být někdy učitelem a někdy žákem. Zkušenější děti nemají povinnost pomáhat mladším, ale tuto touhu pomáhat v sobě samy nachází.

Proč nejméně tři dny v týdnu?

Pro přirozený vývoj osobnosti děti potřebují kontinuitu a mnoho příležitostí k ověřování svých zkušeností. Jestliže přichází pouze pár dní v týdnu, necítí se být plně součástí třídy. Jsou účastny jen částečně a chuť spolupracovat s ostatními a převzít zodpovědnost za své jednání se u nich vyvíjí pomaleji. Také adaptace na pobyt bez rodičů je pro tyto děti náročnější – systém více dnů se stejným rytmem je pro malé děti přehlednější.

Co může Montessori dítěti přinést?

Učí poznávat svět a jeho fungování, tedy uvědomit si svou vlastní hodnotu, zjistit, co vlastně chci, získat sebedůvěru a poskládat si střípky informací. Dětem nikdo nevysvětluje, jak co funguje, vše je pro ně připraveno tak, aby to samy poznaly. Díky tomu si dokáží vytvořit potřebné souvislosti mezi informacemi a znalosti propojit s reálným životem. Zapojují do učení více mozkových center, díky tomu se v mozku vytváří nové nervové spoje a dítě je pak ‚chytřejší‘.

Takže když teď budeme mít trpělivost a necháme děti dělat věci samostatně, i když je neumí, budou v budoucnu sebevědomější?
 
Zajímavé je, že když si dítě zažije a upevňuje pocit ‚já jsem to dokázal sám‘ již v raném věku na takovýchto jednoduchých činnostech, zůstává s ním tento pocit velmi silně na celý život. Je to pak takový dárek, ze kterého dítě žije všude, ať ho život zavane kamkoliv. Neohrozí ho nepříjemná učitelka ve škole, přísný trenér na fotbale nebo šikanující spolužáci. Důležité je ukázat dětem činnost tak, aby ji skutečně zvládly. Tedy nenecháme je, aby to neuměly. Např. dítě si neumí samo sundat boty.  Ale když mu pomalu ukážeme, že si potřebuje nejdříve sundat patu a pak nohu vysunout, tak to samo zvládne.

Základem je přirozená motivace

Učitelka nic neorganizuje, k ničemu nikoho nenutí, nechává děti pracovat samostatně, ví, že se ozvou, až budou chtít.clanky-00
podpora-00

Adresa

 • Čelakovského 1017/14
  Chomutov 430 01

Kontakt

 • 608 081 838
 • 606 865 111
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz mateřské školy

Září - Červen 6:30 - 16: 30
Červenec - Srpen Letní provoz

Facebook

Facebook logo